Скачать mp3: DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space

 • DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space
 • DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space читает священный коран
 • Electric Universe DARK PSY GOA TRANCE - The Prayer (depart to space)
 • Electric Universe - The Prayer (Psychedelic)DARK PSY GOA TRANCE - depart to space
 • DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space
 • DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space
 • DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space
 • DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space
 • DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space
 • DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space
 • DARK PSY GOA TRANCE - Depart to space

Тут отображается текст песни

Om shuklaam baradharam vishnum shashi varnam chathur bhujam
prasanna vadanam dhyaaet sarva vighnopa shaantaye
vyaasam vasishtha naptaaram shakteh pautrama kalmasham
paraa sharaatma jam vande shukataatam taponidhim
vyaasaaya vishnu ruupaaya vyaasa ruupaaya vishnave
namo vai brahmanidhaye vasishtaaya namo namaha
avikaaraaya shudhaaya nityaaya paramaatmane
sadaika ruupa ruupaaya vishnave sarva jishnave
yasya smarana maaterna janma sansaara bandhanaat
vimuchyate namastasmai vishnave prabhavishnave
om namo vishnave prabhavishnave
shri vaishampaayaana uvaacha ...